Rola wychowawcy w pomocy dziecku z problemami

Wychowawca klasy to w środowisku szkolnym osoba, która ma szczególne znaczenie. Jest nauczycielem, opiekunem i jednocześnie osobą, która jest odpowiedzialna za koordynację wszystkich działach dotyczących uczniów. Obowiązujące w naszym kraju przepisy przewidują dla wychowawców sporo zadań także w kwestii pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zachęcamy, aby dowiedzieć się, jakie dokładnie są to zadania.

Jakie są obowiązki każdego wychowawcy?

Nauczyciel będący wychowawcą klasy powinien przede wszystkim opiekować się powierzonymi mu uczniami, a także prowadzić pracę wychowawczą przy uwzględnieniu aktualnego programu szkoły. Najczęściej zakres zadań wychowawców jest określany w statucie szkoły, a obejmuje on między innymi takie zadania jak:

 • prowadzenie zajęć wychowawczych z uczniami,
 • ocenianie zachowania uczniów w ramach tzw. oceniania wewnątrzszkolnego,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • współdziałanie z rodzicami w kwestiach związanych z nauczaniem oraz wychowaniem,
 • wykonywanie czynności administracyjnych, w tym prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wypełnianie dziennika poprzez wpisanie do niego danych uczniów i ich rodziców, wypisywanie świadectw, opracowywanie planu pracy wychowawczej, planu spotkań z rodzicami,
 • udzielanie pomocy uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub rozwojowych niezbędne jest wsparcie, w tym także pomoc materialna,
 • realizowanie pozostałych zadań, które zostały ujęte w statucie szkoły.

Co nauczyciel wychowawca powinien?

Do podstawowych obowiązków nauczyciela wychowawcy należy przede wszystkim opieka nad powierzonym oddziałem uczniów oraz prowadzenie planowej pracy wychowawczej. Sprawowanie takiej opieki bez wątpienia wymaga bliższego zapoznania się z uczniami, w szczególności ich warunków życia, sytuacji rodzinnej, a także zainteresowań oraz potrzeb. Wychowawca jest osobą niezwykle ważną w środowisku szkolnym – taką, która powinna organizować środowisko wychowawcze, dbać o dobre relacje pomiędzy uczniami, rozwiązywać konflikty, a także uczestniczyć w integracji klasy. Ponadto powinien kształtować właściwy stosunek do nauki, rozwijać aktywność społeczną uczniów, uczyć prawidłowego organizowania czasu wolnego oraz wspierać działania zespołowe. Aby ujednolicić oddziaływanie wychowawcze na uczniów, nauczyciel wychowawca musi współdziałać z pozostałymi nauczycielami, którzy uczą w jego oddziale, a także z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Razem z nimi powinien ustalać przyczyny trudności wychowawczych i niepowodzeń w nauce oraz poszukiwać odpowiednich środków zaradczych.

Wychowawca powinien:

  • dbać o to, aby uczniowie regularnie uczęszczali na zajęcia i weryfikować przyczyny opuszczania przez nich lekcji,
  • być rzecznikiem uczniów w kwestiach dotyczących organizacji oraz przebiegu zajęć szkolnych,
  • wykazywać zainteresowanie stanem zdrowia uczniów, a także porozumiewać się w tych kwestiach z higienistką oraz rodzicami dzieci.

Zadania wychowawcy w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   Zgodnie z paragrafem dziewiętnastym Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach jednym z zadań każdego wychowawcy jest zapewnienie uczniom wsparcia w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Najważniejsze zadania nauczyciela wychowawcy w dziedzinie pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:

   • obserwowanie uczniów, analizowanie ich postępów, we współpracy z pozostałymi nauczycielami oraz specjalistami realizującymi zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   • informowanie innych nauczycieli o konieczności zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie aktualnej pracy oraz koordynacja czynności z tym związanych,,
   • dobieranie odpowiednich form udzielania pomocy uczniom w ścisłej współpracy z uczniami, ich rodzicami, a także innymi nauczycielami i specjalistami,,
   • wysnuwanie wniosków z wcześniejszych działań podjętych wobec uczniów w kwestii pomocy psychologiczno-pedagogicznej.,

Podsumowanie

  W przypadku stwierdzenia, że dany uczeń powinien zostać objęty specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, to właśnie nauczyciel wychowawca jest odpowiedzialny za planowanie oraz koordynowanie jej udzielania. Oznacza to, że wychowawca jest osobą, która ustala między innymi metodę niesienia pomocy, czas jej trwania, a także dokładny wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.