Kontrakt Terapeutyczny

1. Podczas leczenia zachowam całkowitą abstynencję od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (w tym leków nieprzepisanych przez lekarza i produktów spożywczych zawierających alkohol);
2. Zgadzam się na rutynowe kontrole trzeźwości;
3. Zachowam w tajemnicy sprawy innych pacjentów przedstawiane i omawiane w trakcie zajęć terapeutycznych i podczas całego pobytu;
4. Będę punktualnie i aktywnie uczestniczył we wszystkich zajęciach wynikających z programu leczenia;
5. Będę zgłaszał się w uzgodnionych terminach na spotkania indywidualne z terapeutą prowadzącym;
6. Jeżeli w sposób ciągły zażywam leki (np. związane z chorobami przewlekłymi typu: nadciśnienie, cukrzyce itp.), w trakcie całego pobytu zobowiązuję się do zadbania o ich wystarczająca dawkę na własny koszt;
7. Będę rzetelnie i na czas wypełniał zadania terapeutyczne;
8. Zobowiązuję się do zapoznania się z REGULAMINEM OŚRODKA i przestrzegania go.

Zespół terapeutyczny zobowiązuje się do:

1. Przygotowania najlepszych jak to możliwe warunków realizacji Podstawowego Programu Terapii Uzależnień;
2. Pracy zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty uzależnień.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.